Nytt om Samfunnsvitenskap og humaniora i EUs Syvende rammeprogram

I denne utgaven av nyhetsbrevet presenterer vi evalueringsresultatene
for Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH) og Science in
Society (SiS). Du finner også informasjon om den kommende søknadsfristen
i SSH-programmet og om det kommende arbeidsprogrammet for SiS i 2008. Vi
tar også med informasjon om muligheter utenfor rammeprogrammet i COST,
DG REGIO og PROGRESS-programmet. På slutten av nyhetsbrevet finner du
faste poster med omtale av aktuelle konferanser, partnersøk,
kontaktpersoner i Forskningsrådet og nyttige linker.

*_Innhold:_*

_11/2007: Gode norske resultater i SSH og SiS
_

_12/2007: Innspurt for søknader til SSH med frist 29. november
_

_13/2007: Nytt arbeidsprogram for Science in Society
_

_14/2007: Rapport om humaniora i 7RP _

_15/2007: Muligheter for samfunnsvitere og humanister i COST
_

_16/2007: PROGRESS-programmet – informasjonsmøte i Oslo
_

_17/2007: Research Infrastructures programmet: relevante utlysninger og
informasjonsmøte _

_18/2007: Utlysninger fra DG REGIO _

_18/2007: Aktuelle kurs og konferanser _

_19/2007: Partnersøk SSH _

_20/2007: Kontaktpersoner for samfunnsvitenskap og humaniora i
Forskningsrådet _

**

*11/2007: Gode norske resultater i SSH og SiS*

Den faglige evalueringen av prosjekter til SSH og SiS med søknadsfrist
henholdsvis 10. og 23. mai 2007 er nå avsluttet. Kommisjonen har nå
utarbeidet en liste over hvilke prosjekter som er innstilt til støtte,
og forhandlinger mellom de aktuelle prosjektkoordinatorene og
Kommisjonen er nå godt i gang. De endelige resultatene vil ikke
foreligge før forhandlingene er sluttført innen utgangen av november.
Basert på Kommisjonens innstilling kan vi likevel allerede nå konkludere
med at norske forskere gjennomgående har lykkes godt både i SSH og
SiS-programmene. Som vanlig var det tøff konkurranse for å nå opp i
konkurransen om støtte, og mange prosjekter med gode evalueringer nådde
ikke opp på grunn av knapphet på tilgjengelige midler. Gjennomgående har
prosjekter som er innstilt til støtte oppnådd en score på mellom 13 og
15 poeng.

Når forhandlingene er sluttført vil Kommisjonen offentliggjøre hvilke
prosjekter som får støtte, og vi vil derfor komme tilbake med omtale av
enkeltprosjekter i en senere utgave av nyhetsbrevet.

Under følger nøkkeltallene for den norske deltakelsen i SSH og SiS:

*SSH*

Av totalt 65 innstilte prosjekter er det 11 med norsk deltagelse (17 %).
Av de 11 innstilte prosjektene er ett prosjekt koordinert fra Norge. I
tillegg er tre prosjekter med norsk deltagelse på reservelisten, hvorav
ett prosjekt er koordinert fra Norge.

Totalt var det norske deltagere i 68 søknader med til sammen 79 norske
partnere. 24 av søknadene hadde norsk koordinator. De 11 innstilte
prosjektene av 68 søknader med norsk deltagelse gir en suksessrate på
16,2 %, mens gjennomsnittlig suksessrate for utlysningen er 13,2 %.

*SiS
*Av totalt 28 innstilte prosjekter er det 7 med norsk deltagelse (25 %).
Av de 7 innstilte prosjektene er to prosjekter koordinert fra Norge. I
tillegg er syv prosjekter med norsk deltagelse på reservelisten, hvorav
ett prosjekt er koordinert fra Norge.

Totalt var det norske deltagere i 24 søknader med til sammen 26 norske
partnere. 4 av søknadene hadde norsk koordinator. De 7 innstilte
prosjektene av 24 søknader med norsk deltagelse gir en suksessrate på
29,2 %, mens gjennomsnittlig suksessrate for utlysningen er 16,6 %.

*12/2007: Innspurt for søknader til SSH med frist 29. november*

I det gjeldende arbeidsprogrammet for SSH gjenstår det 12 utlysninger
som har søknadsfrist 29. november 2007. For detaljert informasjon om den
enkelte utlysning henviser vi til arbeidsprogrammet for SSH.
Arbeidsprogrammet er tilgjengelig som et nedlastbart PDF-dokument fra
Cordis

(velg: ”Work Programme – Socioeconomic Sciences and Humanities”).

Ta gjerne kontakt med kontaktpersonene
i Forskningsrådet dersom du
har behov for råd og bistand knyttet til din prosjektsøknad. Vi mottar
gjerne kopier av prosjektsøknad og/eller eventuelt prosjektresymé. Dette
kan sendes til Tom-Espen Møller . Vi vil selvsagt
behandle informasjon om enkeltprosjekter konfidensielt.

Basert på erfaringene fra første søknadsrunde vil vi spesielt minne om
at støtten det søkes om må være innen de rammer som er definert for den
prosjekttypen det søkes om. Prosjekter som søker om støtte som ligger
utenfor de forhåndsdefinerte rammene for støtte, vil bli avvist som
ugyldige og ikke bli faglig evaluert.

Vi minner om at Forskningsrådet gjennom
prosjektetableringsstøtteordingen (PES
)

kan støtte inntil 50 % av kostnadene knyttet til å utarbeide prosjekter
til EUs syvende rammeprogram. PES-søknader bør være Forskningsrådet i
hende i god tid før aktuell EU/EØS-søknadsfrist går ut.

*13/2007: Nytt arbeidsprogram for Science in Society*

Kommisjonen arbeider for tiden med å utarbeide arbeidsprogrammet for SiS
gjeldende for 2008. Etter planen skal arbeidsprogrammet formelt vedtas
innen utløpet av oktober slik at det kan publiseres i løpet av november
2007. Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon om søknadsfristen for
utlysningene i det kommende arbeidsprogrammet. Vi vil komme tilbake med
nærmere informasjon om det nye arbeidsprogrammet i et senere nyhetsbrev.
Har du spørsmål eller innspill knyttet til det nye arbeidsprogrammet for
SiS kan du ta kontakt med Tom-Espen Møller eller
Lise Christensen

*14/2007: Rapport om humaniora i 7RP*

En ekspertgruppe nedsatt av DG Research avla tidligere i år sin rapport
med tittelen: ”Positioning Humanities Research in the 7th Framework
Programme”. Rapporten kan lastes ned via nettsidene til DG Research
.

*15/2007: Muligheter for samfunnsvitere og humanister i COST*

COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical
Research) er et forskningssamarbeid mellom de 27 EU-landene samt Island,
Israel, Kroatia, Makedonia, Norge, Serbia, Sveits og Tyrkia, i alt 35 land.

Samarbeidet baserer seg på koordinering av nasjonalt finansiert FoU i
COST-aksjoner. COST-aksjoner kan være innen grunnforskning, anvendt
forskning og samordning av offentlige tiltak. COST omfatter FoU på mange
fagområder og det er oppnevnt ni domene- komiteer (DC) innen fagområder
(Domains). For SSH er det først og fremst Domain Committee for
”Individuals, Societies, Cultures and Health” (DC-ISCH) som er relevant.

Det blir jevnlig publisert åpne utlysninger på COSTs nettsider
. På COSTs nettsider er det også tilgjengelig
informasjon om pågående aksjoner
innenfor DC-ISCH.
Forskningsrådet har også en egen nettside om COST
.

Kontaktperson i Forskningsrådet for DC-ISCH er Janike Harsheim
.

*16/2007: PROGRESS-programmet – informasjonsmøte i Oslo*

Norge deltar fra juni 2007 i EU-programmet PROGRESS. PROGRESS står for
”Programme for Employment and Social Solidarity”, det vil si program for
sysselsetting og sosial solidaritet. Programmet skal støtte opp om EUs
politikk og fremme tiltak på de arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene
i løpet av perioden 2007-2013.

For å informere om muligheter til å ta del i forsknings- og
utredningsaktiviteter under programmet, inviterer Arbeids- og
inkluderingsdepartementet til et *informasjonsmøte fredag 26. oktober kl
09.30-12.00. Møtet finner sted i Grubbegaten 6 i Oslo sentrum,
møterom 930 ”Fjordgløtt”. *I forbindelse med møtet vil det bli servert
en enkel lunsj. Påmelding til informasjonsmøtet gjøres til Finn Ola
Jølstad på tlf: 22 24 83 65, e-post: foj@aid.dep.no
innen utgangen av *mandag 22. oktober 2007*.
Eventuelle spørsmål om møtet eller programmet kan rettes samme sted.

Nærmere informasjon om PROGRESS er gitt på nettsidene til EUs DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities:
/http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.htm/

*17/2007: Research Infrastructures programmet: relevante utlysninger
og informasjonsmøte*

Under Capacities i syvende rammeprogram er det et særskilt program for
forskningsinfrastruktur. Dette programmet støtter prosjekter som også
har relevans for SSH-området. Under er de utlysningene i
arbeidsprogrammet for research infrastructures som er spesielt rettet
mot SSH:

*INFRA-2008-1.1.2.27*: promoting European wide access to microdata sets
of officials statistics for research and leading to a European
statistical system open to researchers;
*INFRA-2008-1.1.2.28*: through the development, harmonisation and
optimal use of indicators and data for economic and innovation research;
*INFRA-2008-1.1.2.29*: developing improved access to historical archives
and cultural collections for research purpose.

Norges forskningsråd arrangerer et informasjonsmøte om
forskningsinfrastuktur i 7 RP. Møtet finner sted ved NTNU i Trondheim
17. oktober. NB! Påmelding via Forskningsrådets nettsider

*innen 10. oktober.*

*18/2007: Utlysninger fra DG REGIO*

DG REGIO har lagt ut en rekke utlysninger
på sine
nettsider som kan være av interesse for norske forskningsmiljøer på
SSH-området. Blant annet ligger det ute diverse evalueringsoppdrag om
forrige periode for strukturfondene.

*18/2007: Aktuelle kurs og konferanser*

*Kurs i søknadsskriving til EUs 7. rammeprogram: *How to Write a
Competitive Proposal for Framework 7
. Trondheim, 23. oktober
2007. Påmelding innen 18. oktober til: ingeborg.vasli@ntnu.no

*Seminar om prosjekthåndtering i rammeprogrammet: *How to Negotiate,
Manage, Administer and Finish an EU R&D Contract
.* *Oslo, 24. oktober
2007. Løpende påmelding til Forskningsrådet

*Konferanse: Towards a «Post Carbon Society.* Brussel, 24. oktober 2007.
NB! Registrering senest 10. oktober .

*19/2007: Partnersøk SSH*

De nasjonale kontaktpunktene (NCP) for de ulike programmene under 7 RP
samarbeider i transnasjonale nettverk. Fra våre kolleger i Europa og
øvrige land som deltar i 7 RP, mottar vi jevnlig forespørsler fra
forskere som søker partnere til å utarbeide prosjektsøknader til RP.
Likeledes har vi mulighet til å formidle partnersøk fra norske forskere
til vårt globale NCP-nettverk.
Vi gjengir under en stikkordsmessig liste med de henvendelsene vi har
mottatt de siste tre månedene. Ta kontakt med Tom-Espen Møller
dersom du ønsker utfyllende informasjon om noen av
prosjektforslagene og forskningsmiljøene som er omtalt. Vi gjør
oppmerksom på at vi ikke har kvalitetssikret de partnersøkene som vi her
videreformidler. Den enkelte må vurdere hvorvidt dette er prosjekter og
fagmiljøer som holder faglig mål.

*Tema*

*Institusjon/kontaktperson*

SSH-2007-2.1.1. Analyzing, comparing and evaluating the various societal
models in a medium- to long-term perspective

SSH-2007-2.1.3. Development and applications of tools for the assessment
of policies and socio-economic forecasting

Strategic Self-Management Institute (SSI), Litauen / Assoc. Prof. Dr.
Stasys Paulauskas

SSH-2007-2.2.1. Analyzing, comparing and evaluating the various societal
models in a medium- to long-term perspective. Søker spesielt etter en
norsk partner.

University of Vigo (REDE, Center of research in Economics, Energy and
management)Spania/ Maité Cosnard

SSH-1.1.1-Interactions between knowledge, economic growth and social
weel-being
SSH-1.1.3 Impact of Internationalisation on Europe’s research and
innovation systems
SSH-3.3.1 Cultural interactions and multiculturalism in European socities
SSH-4.2.1 Conflicts and peace
SSH-5.2.1 Histories and identities – articulating national and European
identities

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Portugal / Ph.D Fernando Neves

SSH-2007-5.1.1 «Democratic «ownership» and participation

Fédération des Centres Sociaux et Culturels de France (FCSF), Agora
Europe, Frankrike / Egelé Martine

5.5.1. Democratic “ownership” and participation

Academy of Humanities and Economics in Lodz, Polen / Marcin Podogrocki

1.1.1. Interactions between knowledge, economic growth and social well-being
2.1.1. Analysing comparing and evaluating the various sociental models
in a medium to long-term perspective

Athens University of Economics and Business (Department of International
and European Economic Studies), Hellas / Prof. Dr. Phoebe Koundouri

SSH-2007-2.2.1 Regional development challenges in an evolving
international context

Aristotle University in Thesaloniki, Greece (Pedagogic Faculty), / Evi Qaja

SSH -2007-1.1.1. Interactions Between Knowledge, Economic Growth And
Social Well Being
SSH-2007-1.2.1 Globalisation And Its Interaction With The European Economy
SSH-2007-2.1.1. Analysing, Comparing And Evaluating The Various Societal
Models In A Medium To Long Term Perspective
SSH-2007-2.2.1. Regional Development Challenges In An Evolving
International Context
SSH-2007-4.3.1. Europe Seen From Outside
SSH-2007-5.1.1. Democratic “Ownership” And Participation

P.R.A.K.S.I.S. (Projects of Development, Social Support and Medical
Cooperation), Hellas / Elias Peppas

SSH-2007-2.2.1 Regional development challenges in an evolving
international context

Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences / PhD. Zoltán Kárpáti

**/SSH-2007-1.1.1: Interactions between knowledge, economic growth
and social well-being /**

**/SSH-2007-2.2.1: Regional development challenges in an evolving
international context/*** **
***/SSH-2007-5.1.1: Democratic ownership and participation/*** *

The Regional Development Funds of North Aegean Region, Hellas / Stratos
Vougioukas

SSH-1.3.1 Macroeconomic policy

University of Economy, Prague, Tsjekkia / Klara Kaderabkova

SSH-1.1.1 Interactions between knowledge, economic growth and social
well-being

Varna Free University, Bugaria / Prof. Teodora Bakadjieva

SSH-1.1.1 – Interactions between knowledge, economic growth and social
well-being
SSH-1.2.1 – Globalisation and its interaction with the European economy
SSH-2.1.3 – Development and application of tools for the assessment of
policies and socio-economic forecasting
SSH-5.1.1 – Democratic «ownership» and participation

Panteio University in Athens, Hellas / Dr. Alexia Georga

SSH-2007-5.1.1 Democratic “ownership” and participation

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy /
Spomenka Budic

SSH-2.1.1-Analysing, comparing and evaluating the various societal
models in a medium to long term perspective

Institut d’Estudis DEP S.L, Barcelona , Spania / Enric RENAU

*20/2007: Kontaktpersoner for samfunnsvitenskap og humaniora i
Forskningsrådet*

*Tom-Espen Møller *(Nasjonalt kontaktpunkt SSH samfunnsvitenskap og SiS,
medlem av programkomiteen SSH)
Direkte telefon: 22 03 72 23, e-post: temo@rcn.no

*Solbjørg Rauset *(Nasjonalt kontaktpunkt SSH humaniora)
Direkte telefon: 22 03 73 98, e-post: sol@rcn.no

*Lise Christensen *(medlem av programkomiteen SiS)
Direkte telefon: 22 03 74 67, e-post: lc@rcn.no

*Lena C. Endresen *(kontaktperson SSH og SiS, EU-kontoret)
Direkte telefon: 22 03 74 31, e-post: lce@rcn.no

*Eivind Hovden *(kontaktperson SSH samfunnsvitenskap)
Direkte telefon: 22 03 70 41, e-post: eh@rcn.no

——————————————————————–
Dette nyhetsbrevet sendes til deg fordi du tidligere har deltatt på
arrangementer og/eller på annet vis har vært i kontakt med
Forskningsrådet om spørsmål knyttet til samfunnsvitenskap og humaniora i
EUs rammeprogram for forskning. Nyhetsbrevet sendes også til medlemmer
av styrene for Forskningsrådets samfunnsvitenskapelige og humanistiske
programmer og til kontaktpersoner for 7 RP på universiteter, høyskoler
og forskningsinstitutter. Dersom du ikke ønsker å motta e-post om dette
temaet, kan du sende oss en e-post der du ber om å bli slettet fra vår
e-postliste. Du må gjerne videresende denne e-posten til personer du
tror kan ha interesse av innholdet. Personer som ønsker å motta
nyhetsbrev direkte kan sende en e-post til Tom-Espen Møller
.
———————————————————————

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *