FAGDEBATT OVER TEMAET TOLERANSE

Arrangør: Programstyret for idéfag, HF-fakultetet.
Når: Tirsdag 24. april, kl. 10.15-13.00
Hvor: Aud. 2, Dragefjellet (Jus-bygget)

Lars Fr. H. Svendsen

«Toleranse, ytringsfrihet og respekt.»
Begrepene om toleranse, respekt og ytringsfrihet er forbundet med hverandre, men de kan også kollidere. I utgangspunktet ser jeg det slik at respekten danner grunnlaget for toleransen, som igjen danner grunnlaget for ytringsfriheten. De virker imidlertid også tilbake på hverandre, slik at man vanskelig kan hevde å ha respekt for en person, og samtidig nekte vedkommende ytringsfrihet. Her er det et stort problem at begrepet om respekt i dag brukes vel så mye til å kneble ytringsfriheten som til å støtte opp om den.

Håkan Rydving

”Religion, tolerans och intolerans: ideal och praktik ”
De så kallade världsreligionerna har alla bland sina normerande skrifter texter som används av de troende för att motivera det vi skulle kalla tolerans, men också andra som betonar den rätta tron eller de korrekt utförda riterna och därför inspirerar till olika former av intolerans. Under vissa perioder och hos vissa grupper är det den ena typen av texter som betonas, under andra tider och i andra grupper i stället den andra typen. Det gör temat «religion och tolerans» till en komplicerad historia med många bottnar, och det beror inte minst på att både «religion» och «tolerans» är begrepp som kan förstås på flera sätt. I mitt föredrag ska jag försöka exemplifiera några av de problem man stöter på om man vill studera religiös mångfald med hjälp av motsatsparet tolerans / intolerans.

Knut Venneslan

”Samtidens globaliseringsdebatt i lys av Kants politiske filosofi”
Innlegget tar utgangspunkt i Kant som opplysningsfilosof, spesielt hans tanker om den evige fred og verdensborgerskap. Flere sentrale tenkere i vår egen samtid knytter an til Kant når de tematiserer den politiske globaliseringen. Blant annet skal jeg vise hvordan moderne tenkere som Beck, Held og Habermas posisjonerer seg i forhold til Kant når det gjelder den politiske globaliseringsdebatten. Dette vil samtidig kaste lys over hvor sentral Kants politiske filosofi er også i våre dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *