Seksjonsrådsmøte

Fredag 17.02. var det seksjonsrådsmøte for Religionsvitenskap. Vi er representert med tre studeter på disse møtene, denne gangen var Janne Åsheim, Janemil Kolstø og Knut Melvær tilstede. Under er sakslisten gjengitt der jeg har gitt noen korte kommentarer til noen av sakene som kan være interessante for relv.vit. studenter.


I Orienteringssaker:
1. Robert Segal’s besøk i Bergen
2. Evaluering av emner
3. Arbeid i reorganiseringsutvalget og referansegruppen
4. Orienteringssak: Evalueringsrapport ved Hans-Geir Aasmundsen

 • Fakultetet har bedt seksjon for religionsvitenskap om å undersøke frafallet på 100-nivå fagene, der RELV101 har vist og hatt et høyt frafall. Det har blitt skrevet en evalueringsrapport på dette, basert på intervjuer av de som sluttet. Det har også blitt diskutert ulike foretak seksjonen kan gjøre.

II Studieplanendringer m.m
5. Oppfølging: Utveksling med Santa Barbara og Lancaster
6. Studieplanendring RELV202/302 ”Offer” > ”Offerteorier”

 • Til høsten skal spesialiseringsemnet som høst05 het «Offer», hete «Offerteorier», dette gir et mer presist bilde av innholdet i emnet.

7. Forespørsel fra antikke studier. RELV103 vil fortsatt være obligatorisk

 • Antikke studier sendte en forespørsel om at RELV103 «Hinduisme, Buddhisme og østens religioner» ikke lengre skulle være obligatorisk for de som tar spesialisering i religionsvitenskap i dette programmet. Det var konsensus over at RELV103 bør være obligatorisk. Argumenter var at studenter bør ha grunnleggende kjennskap til østens religioner dersom de skal ta master i religionsvitenskap, eller bruke det i undervisningssammenhenger. RELV103 vil derfor forbli obligatorisk for dette studieprogrammet.

8. Endring av studieplan i RELV105.

 • Nå: «RELV105 er ein tilrådd del av spesialiseringa i religionsvitskap, men kan der faglege grunner tilseier det, skiftast ut med eit anna fagleg relevant 15 stp.-emne frå eit anna fag.»Revidering: «RELV105 er ein tilrådd del av spesialiseringa i religionsvitskap, men kan skiftast ut mot et RELV202-spesialiseringsemne eller, der faglege grunner tilseier det, skiftast ut med eit anna fagleg relevant 15 stp.-emne frå eit anna fag.»

9. Endring av studieplaner i RELV101 og 102:

 • RELV101 (vedlegg 5 = didaktiske premisser; vedlegg 6 = revidert studieplan [endringene er markerte i ferge], vedlegg 6b = pensum)
  • Didaktiske premisser: Faget har til nå presentert en bred oversikt over religionsvitenskap med ulike innfallsvinkler, forskningsfelt og underdisiplinger. Det har vist seg å være didaktisk ikke vellykket. Fordypning og fokus har gått på beskostning av bredde, og faget har virker fragmentert og uoversiktilig for den ferske religionsstudent. Derfor er det foreslått en endring av studieplanen. Nytt blikk på religion (Gilhus/Mikaelsson) vil fortsatt stå som kjernen i pensumet, den vil komplemteres av Daniel Pals’ Eight Theories of Religion (noen av dere kjenner til Seven Theories of Religion, her er Max Weber lagt til). I tillegg til disse to bøkene skal studentene lese et kompendium bestående av kjernetekster fra sentrale forskere i den klassiske religionsvitenskapen. Religionssosiologi, religionspsykologi og ‘religion og politikk’ vil dermed utgå, og heller bli emner for et revidert RELV201 opplegg.
  • Et gjennomgående problem ved UiB skal være å få studentene til å lese pensum. For å stimulere til lesning og drøfting av litteraturen, skal det innføres obligatoriske kollokvier (2 timer i uka). Foruten dette skal det også innføres tre oppgaver (á ca 800 ord) som skal bli vurdert bestått/ikke-bestått.
 • RELV102:
  • Tidligere har RELV102 bestått av tre obligatoriske innleveringer (á 2000 ord) og en skriftlig breddetest.
  • Nå skal faget bestå av tre mindre skriftlige oppgaver (á 800 ord), som vurderes bestått/ikke-bestått. Disse må bestås for å kunne ta en 6-timers skoleeksamen. Eksamen er delt i to deler: En essay knyttet til pensum i emnet, og en breddetest med seks spørsmål knyttet til ulike deler av pensum.

10. Endring av betegnelse for 01-emnene: Forslag:

 • RELV101: Innføring i religionsvitenskap (tidligere: Systematisk religionsvitenskap)
 • RELV201: Systematisk religionsvitenskap (tidligere: Systematisk religionsvitenskap)
 • RELV301: Religionsvitenskapelig teori (tidligere: Systematisk religionsvitenskap)

11. Nytt opplegg av Masterprogram i religionsvitenskap.

 • RELV301: Muntlig eksamen på grunnlag av en skriftlig innlevering. (15sp)
 • RELV302: Spesialiseringsemne (15sp)
 • RELV203: Valgfritt emne (15sp)
 • RELV306: «Religionsvitenskapelige forskningsmetoder», prosjektrelatert semesteroppgave, kan erstattes av feltarbeidsrapport dersom det er relevant (10sp)
 • RELV307: «Prosjektutvikling», Prosjektskisse (godkjennes av lærerkollegium), obligatorisk deltagelse ved seminar arrangert av UB, fire ganger deltagelse ved Masterseminar (5sp)
 • RELV350: «Masteroppgave», Tre obligatoriske aktiviteter: 1) 2x fremmlegg av kapitell i masterseminar, 2) 2x kommentering av andres kapitler, 3) Totalt 8 ganger nærværende ved masterseminaret (fordelt over minimum 3 semester)

12. Oppnevning av biveiledere:

2 kommentarer til «Seksjonsrådsmøte»

 1. Vi har sendt søknad til Kvarteret om rombestilling, men har ikke fått noe feedback ennå. Vi bør få til en fagfest snart, problemet er at vi for øyeblikket er at vi er veldig få i fagutvalget, og har mye å gjøre. Det beste hadde vært om noen kunne ta på seg oppgaven å bestille lokale osv. Vi jobber med saken 🙂

  mvh. Knut Melvær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *